Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Náhradný termín zasadnutia Snemu ZMDS 2019

Nakoľko dňa 25. 4. 2019 Snem nebol uznášaniaschopný, bude sa konať náhradné zasadnutie Snemu ZMDS a to dňa 16. 05. 2019 o 11:00 hod. v Piešťanoch, v priestoroch reštaurácie La Musica.

Program Snemu (11:00 - 13:00):

  1. Otvorenie Snemu.
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov.
  3. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2018.
  4. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2018.
  5. Plán činnosti ZMDS na rok 2019.
  6. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2019.
  7. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia, Tajomník)
  8. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS.
  9. Záver, rôzne.

+ Prezentácia: Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, s.r.o. - Novinky v energetickej legislatíve, jednotný Prevádzkový poriadok, Pripojovacie poplatky NN.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected], 033/7915709. Výkonná rada schválila možnosť nechať sa splnomocniť iným riadnym členom ZMDS na účely hlasovania na Sneme ZMDS, v prípade, že sa nemôžete Snemu v danom termíne zúčastniť.

Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

 

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK