Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Náhradný termín zasadnutia Snemu ZMDS

Dňa 03. 05. 2018 od 11:00 do 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS v náhradnom termíne, nakoľko v zmysle čl. VI, bod 10 Stanov ZMDS,  dňa 17.4 nebol Snem uznášaniaschopný.

Program:
1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.
2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.
3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.
4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.
5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected]. Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK