Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie Snemu ZMDS 2019

AKTUALIZOVANÉ o program Snemu! Dňa 25. 4. 2019 o 11:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS.

Nakoľko uplynulo 2 ročné funkčné obdobie, na zasadnutí Snemu budú volení členovia všetkých orgánov ZMDS – predseda, členovia Výkonnej rady, Revíznej komisie a tajomník. Z tohto dôvodu žiadame riadnych členov o účasť na Sneme, aby nebolo potrebné zasadnutie opakovať v inom termíne.

Program Snemu (11:00 - 13:00):

  1. Otvorenie Snemu.
  2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov.
  3. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2018.
  4. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2018.
  5. Plán činnosti ZMDS na rok 2019.
  6. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2019.
  7. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia, Tajomník)
  8. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS.
  9. Záver, rôzne.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected], 033/7915709. Výkonná rada schválila možnosť nechať sa splnomocniť iným riadnym členom ZMDS na účely hlasovania na Sneme ZMDS, v prípade, že sa nemôžete Snemu v danom termíne zúčastniť.

Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK