Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie Snemu ZMDS 2020 - nový termín

Dňa 11. 6. 2020 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS.

Program Snemu (10:00 - 13:00):

1. Otvorenie Snemu
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2019
4. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2019
5. Plán činnosti ZMDS na rok 2020
6. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2020
7. Voľba orgánov ZMDS:
     - Člena výkonnej rady
     - Člena revíznej komisie
     - Tajomníka
8. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS
9. Zmena stanov ZMDS.
10. Rôzne
11. Záver

Na Sneme sa zúčastní aj JUDr. Rastislav Hanulák, ktorý poskytne informácie o aktuálnom dianí v energetike a legislatíve.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe:

[email protected].

Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK